Quyết định công khai những đoạn sông không còn khả năng tiếp nhận nước thải: 1
STTSố quyết địnhNội dungLưu vực sông
1 1/QĐ-UBND
UBND Tỉnh Đồng Nai _12/10/2018
Quyết định công khai lưu vực sông không còn khả năng tiếp nhận chất thải
- Hồ 3 tháng 2
- Hồ Sông Mây
Quyết định công khai vùng ô nhiễm, hạn chế khai thác đối với nước mặt: 2
STTSố quyết địnhNội dungVùng công khai
1 297/QĐ-UBND
UBND Tỉnh Đồng Nai _01/03/2022
Quyết đinh phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2 2/QĐ-UBND
UBND Tỉnh Đồng Nai _15/10/2018
Quyết định công khai vùng ô nhiễm, hạn chế khai thác nước mặt
- Khu vực rạch Bà chè
Quyết định công khai vùng cấm, vùng phải đăng ký khai thác đối với nước mặt: 0